Oferta

Oferta Usługi z zakresu audytu są przeprowadzane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, MSR/MSSF, Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Świadczymy usługi z zakresu:

 • audytu oraz badań i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • audytu zewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • doradztwa w zakresie rachunkowości:
  • dostosowujemy politykę rachunkowości do przepisów prawnych oraz specyfiki działalności jednostki,
  • opracowujemy zakładowe plany kont, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje inwentaryzacyjne i inne wewnętrzne instrukcje jednostki.
 • doradztwa podatkowego:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej książki przychodów i rozchodów,
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych,
  • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT
  • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  • sporządzanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dokumentów związanych z zamknięciem i zakończeniem roku obrotowego,
  • sporządzanie planu amortyzacji wraz z tabelami amortyzacji środków trwałych,
 • ekspertyz i opinii ekonomiczno- finansowych dotyczących m.in.:
  • wyceny przedsiębiorstw, akcji, itp.,
  • badania planów przekształceń spółek kapitałowych,
  • analiz finansowych i podatkowych,
  • opinii na zlecenie Sądów (przekształcenia, połączenia, podwyższenia kapitału spółek prawa handlowego).
Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o. o. przeprowadza badania sprawozdań finansowych w oparciu o opracowane standardy i własną dokumentacją rewizyjną. Zarówno standardy jaki dokumentacja były przedmiotem kontroli przez Komisję Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80.
Ostatnia kontrola miała miejsce w kwietniu 2012 r.


Zobacz również: