Harmonogram czynności rewizyjnych

Harmonogram Przebieg badania sprawozdań finansowych dzieli się na trzy etapy:

I etap: BADANIE WSTĘPNE
Czynności rewizji rozpoczynamy od sporządzenia planu badania, który pozwala nam zidentyfikować słabe strony różnego rodzaju ryzyka, jak i czynniki zagrożenia. Planowanie pozwala nam również na właściwe rozdzielenie i koordynację pracy przy realizacji zadania. Ważnym elementem planowania jest zdobycie wiedzy na temat działalności klienta oraz jego otoczenia zewnętrznego.
Planowanie obejmuje również przeprowadzenie analizy danych historycznych pozwalających poznać tendencje w strukturze działalności klienta, jak i zapoznać się z funkcjonującym systemami rachunkowości i kontrolą wewnętrzną. Badanie wstępne obejmuje również dokonanie przeglądu wybranych pozycji aktywów i pasywów pod kątem prawidłowości i rzetelności ich ujęcia.

II etap: OBSERWACJA SPISU Z NATURY
Kolejnym etapem badania sprawozdania finansowego jest udział biegłego rewidenta w obserwacji spisu z natury, przy czym termin tego udziału dostosowany jest do harmonogramu inwentaryzacji składników majątku w jednostce.

III etap: BADANIE ZASADNICZE MAJĄCE NA CELU WYDANIE OPINII
Przegląd i badanie sprawozdań finansowych jest tak skonstruowane, aby zapewnić wykrycie w nich istotnych nieprawidłowości.
Celem badania jest sprawdzenie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia tak, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. Przegląd obejmuje w szczególności sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
W trakcie audytu biegły rewident począwszy od etapu zawarcia umowy i planowania, aż do prezentacji wyników badania, utrzymuje stały kontakt z kierownictwem nadzorującym rachunkowość i zarządem tak, aby zapewnić wysoką jakość wykonywanej pracy.
Wynikiem przeprowadzonych przez nas prac jest sporządzenie następujących dokumentów:
  • opinii o sprawozdaniu finansowym wyrażającej ogólny wniosek o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, a także czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki,
  • raportu z badania sprawozdania finansowego uzupełniającego opinię, zawierającego informację o badanej jednostce oraz przedstawiającego istotne wyniki szczegółowego badania wraz z uzasadnieniem rodzaju wydanej opinii,
W przypadku napotkania obszarów, które wymagają poprawy funkcjonowania, sporządzamy stosowny list do Zarządu, który ma na celu przedstawienie propozycji poprawy jakości kontroli wewnętrznej, bądź reorganizacji stosowanych zasad i procedur rachunkowości.